USLOVI KORIŠĆENJA

PROGRAMA LOJALNOSTI L’OCCITANE EN PROVENCE

U skladu sa poslovnom politikom, “Blumar box” d.o.o., dana 1.12.2019. utvrđuje:

OPŠTE USLOVE I PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA“BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty programa“

 

DEFINICIJE

Izdavalac – je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine iIi korišćenja sopstvene loyalty i poklon kartice i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti, ujedno i rukovalac baze podataka o ličnosti za sve registrovane korisnike programa.

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac ili Partner koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti loyalty i poklon kartica.

Loyalty Program – je poseban program pogodnosti_bonitetni program, pod uslovima Izdavaoca i pod nazivom “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”

Loyalty kartica – dokument kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima Izdavaoca “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” (u daljem tekstu: Loyalty kartica).

Korisnik Loyalty kartica – je Kupac artikala u maloprodajnom objektu BLUMAR BOX doo, lice koje karticu koristi za usluge i pogodnosti koje mu pruža Izdavalac.

Loyalty namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija – koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa Uslovima Programa.

Cash-Back iznos – Obračunati iznos, iskazan u dinarima, koji Izdavalac dodeljuje Korisniku Loyalty programa “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” prema Opštim uslovima a koji se može koristiti kao apsolutni iznos popusta pri kupovini proizvoda u maloprodaji BLUMAR BOX doo, prema ovim Opštim uslovima

GiftOnCard program – je program aktivnosti u vlasništvu Pružaoca usluga – Zmart Solution d.o.o, koje Pružalac obavlja za Izdavaoca, a podrazumeva sve poslove vezane za tehnološku implementaciju i podršku loyalty programa i programa poklon kartica, personalizaciju i korišćenje loyalty i poklon kartica.

 

UVODNE ODREDBE

Opšti uslovi i pravila izdavanja i korišćenja odnose se na program komercijalnih benefita I dodatnih pogodnosti i usluga za kupce, registrovane članove “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”.

Pravila korišćenja kartica „BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program“ definisana su Opštim uslovima za izdavanje i upotrebu programa i kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”.

Kupac može biti svaka osoba starija od 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji koja preda podatke za pristupnicu / elektronski ispuni ili potvrdi pristupnicu. Kupac može istovremeno biti korisnik Loyalty programa koji utvrđuje Izdavalac kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” i programa Poklon kartica BLUMAR BOX doo.

Registrovanjem za članstvo u “BLUMAR BOX  L’Occitane Loyalty program” korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja kartice “BLUMAR BOX  L’Occitane Loyalty program”, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Uslovima i Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca).

 

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca kartica i organizatora Loyalty programa, regulišu se Opštim Uslovima i Pravilima izdavanja i korišćenja programa i kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”. (U daljem tekstu: Opšti uslovi) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

1.2. Loyalty kartica je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime Korisnika i podaci, koji služe za identifikaciju korisnika i komunikaciju sa korisnikom a po pitanju usluga i pogodnosti koje pruža Izdavalac u okviru Loyalty programa, evidentirani su u elektronskoj evidenciji, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Uslovima Privatnosti

Član “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” moće biti pojedinačno fizičko ili pravno lice pri čemu pravna lica mogu koristiti benefite I pogodnosti članstva u klubu kupaca samo u slučaju da kupovinu obavljaju u maloprodajnim objektima / po maloprodajnim cenama.

1.3. Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” je dokument kojim se potvrđuje da je Kupac registrovani član kluba kupaca I da na osnovu identifikacije važećom karticom, ima mogućnost da na prodajnom mestu iskoristi određene benefite definisane za članove kluba kupaca ovim Opštim uslovima I posebnim odlukama društva vezanim za “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”. Identifikacijom karticom “”BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program””, uz kupovinu proizvoda u maloprodajnim objektima, kupac od Izdavaoca može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno može uz određeni benefit ili pogodnost kupiti odgovarajuću robu ili tražiti pružanje odgovarajuće usluge.

Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim Opštim Uslovima i suprotno važećim zakonima iz predmetne oblasti.

Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” može se koristiti za kupovinu robe i usluga isključivo na posebno označenim mestima za to – u maloprodajnim objektima L’Occitane BLUMAR BOX. Spisak maloprodajnih objekata BLUMAR BOX nalazi se na web stranici www.blumarbox.rs, kao i na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o maloprodajnim objektima. Ovaj spisak podložan je promenama.

1.4. Svaki naznačeni maloprodajni objekat L’Occitane BLUMAR BOX u obavezi je da prihvati karticu “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” i obezbedi benefite za kupca u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštim Uslovima.

 

2. REGISTROVANJE I IZDAVANJE KARTICE

2.1. Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” je jedini identifikacioni dokument na osnovu koga se može koristiti benefiti / pogodnosti “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty programa”.

2.2. Kupac se slobodnom voljom registruje za učešće u klubu i dobijanje kartice, popunjavanjem pristupnice, čiji sadržaj je sastavni deo ovih Opštih uslova.

Pristupnica se popunjava u fizičkom obliku, pri čemu kupac potvrdom u fizičkoj formi daje saglasnost za učestvovanje u klubu kupaca, preuzimanje podataka iz pristupnice I njihovo korišćenje u skladu sa Opštim uslovima, Izjavom o poverljivosti I važećim zakonskim propisima iz ove oblasti a posebno u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Saglasnost i pristanak Kupac može u svakom trenutku opozvati.

Izdavalac može da vodi evidenciju o članovima BLUMAR BOX kluba kupaca za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom I Izjavom o poverljivosti. Podaci iz pristupnica se čuvaju na serverima Pružaoca usluge GiftOnCard. Podaci o korisnicima programa će se čuvati do opoziva saglasnosti od strane Kupca ili do opoziva “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”.

2.3. Prilikom registracije, Kupac će Izdavaocu predati podatke za registraciju – pristupnicu i na uvid dati lični dokument sa fotografijom, kojima Izdavalac može vršiti identifikaciju registrovanog kupca, člana L’Occitane BLUMAR BOX kluba kupaca a podaci moraju da sadrže kao obavezne sledeće podatke: Ime i Prezime, važeću email adresu, adresu boravka, broj telefona. Ostali podaci koji se mogu registrovati nisu obavezni.

Svi obavezni podaci moraju biti definisani pri registraciji a kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka koje je predao pri pristupanju a koji su povezani sa programom “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”,

U slučaju da je Kupac  prilikom pokušaja registrovanja I izdavanja kartice odbio da preda podatke , popuni/potpiše ili elektronski potvrdi  pristupnicu, zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci Izdavalac ima pravo da odbije izdavanje  Kartice “BLUMAR BOX  L’Occitane Loyalty program” I da ne omogući neregistrovanom kupcu učešće u klubu kupaca I ostvarivanje benefita vezanih za klub kupaca.

Kupac se može samo jednom registrovati u program i imati samo jednu karticu “BLUMAR BOX klub-a kupaca”. Kartica nije prenosiva na drugo lice i može je koristiti isključivo registrovani Kupac koji je predao podatke prilikom registracije.

2.4. BLUMAR BOX doo zadržava pravo da u potpunosti analizira podatke o registrovanim članovima i njihovim kupovinama I ostvarenim pogodnostima, potrošačkim navikama I preferencijama,  da ih  upotrebljava  za segmentaciju, pripremu prilagođenih ponuda, anketiranje, dodeljivanje dodatnih pogodnosti i direktan marketing, za slanje promotivnih ponuda i drugih obaveštenja putem mail-a , društvenih mreža i ostalih elektronskih servisa, sms-a, poštanskim pošiljkama  izuzimajući članove programa koji su naveli da ne žele da budu kontaktirani na ovaj način I u vezi sa ovim informacijama.

 

3. ROK VAŽENJA KARTICE/ ČLANSTVA U “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”

3.1. Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”se izdaje sa rokom važenja od 12 meseci. Rok važenja “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” loyalty kartice se automatski produžava za dodatnih 12 meseci ukoliko se ona aktivno koristi nakon datuma registracije i aktivacije.

U slučaju da korisnik ne koristi aktivno karticu nakon datuma registracije i aktivacije, doći će do njenog automatskog gašenja nakon perioda od 12 meseci.

Korisnik “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” će biti obavešten, na registrovanu mail adresu i/ili registrovani broj mobilnog telefona, 30 dana pre isteka važnosti Kartice / isteka članstva u “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”. Izdavalac Kartice ima diskreciono pravo da opozove loyalty karticu ukoliko se ista nije aktivno koristila 12 meseci pre isteka iste.

U periodu od prijema obaveštenja kao i po isteku roka važenja, korisnik “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty programa” može zatražiti ponovno aktiviranje kartice uz novu obavljenu kupovinu kada važe uslovi za novo registrovane kupce.

Važnost Kartice će automatski biti produžena u slučaju da je korisnik “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” koristi karticu u periodu druge godine njenog trajanja.

 

4. IZGUBLJENA / UKRADENA KARTICA

4.1. Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Izdavaocu.

Prijavu gubitka/krađe loyalty kartice može izvršiti samo registrovani Kupac -Korisnik kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” uz obavezan važeći dokument.

4.2. Izdavalac nema obavezu već diskreciono pravo ponovnog izdavanja ili zamene izgubljene ili ukradene kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”

 

5. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

5.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika obaveštava po izvršenom upitu / reklamaciji.

O prestanku prava korišćenja kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu nijedno prodajno mesto nije u mogućnosti da prihvati karticu na korišćenje. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

5.2.U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi loyalty Kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje kartice.

 

6. KORIŠĆENJE KARTICE “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”

6.1. Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” glasi na ime kupca ili korisnika kartice, čiji se spisak nalazi u bazi podataka izdavaoca kartice.

6.2. Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”se može koristiti pri kupovini robe i Izdavaoca, ostvarivanju benefita definisanih opštim uslovima I posebnim odlukama Izdavaoca.

Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”se može koristiti isključivo u maloprodajnom objektima L’Occitane u vlasništvu BLUMAR BOX-a isključivo uz obavezno fizičko prilaganje same originalne kartice za identifikaciju člana “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”.

6.3. Kartica “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”se može koristiti isključivo na elektronskim terminalima GiftOnCard svih prodajnih mesta L’Occitane u vlasništvu BLUMAR BOX-a I to od strane ovlašćenog lica BLUMAR BOX. Pri svakoj transakciji obavljenoj elektronskim terminalima GiftOnCard kupac I Izdavalac dobijaju potvrdu o transakciji – nefiskalni isečak/slip kojim se potvrđuje da je transakcija izvršena i da je kupac ostvario definisani benefit.

Karticu je neophodno priložiti I izvršiti identifikaciju u klubu kupaca pre obavljanja kupovine i zatvaranja transakcije plaćanja. Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će identifikacijom preko elektronskog terminala GiftOnCard obavestiti kupca, pre zatvaranja transakcije plaćanja I zatvaranja fiskalnog računa, o mogućnosti korišćenja benefita vezanog za status i ostvareni nivo Cash-Back iznosa u klubu kupaca ili o mogućnosti ostvarivanja druge pogodnosti.

Po izvršenoj kupovini Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će izvršiti registrovanje kupovine elektronskim terminalima GiftOnCard, u iznosu posle ostvarenog popusta, uz broj fiskalnog računa I vodeći proizvod na računu čime će kupac, moći da ostvari benefit pri narednim kupovinama a u skladu sa Opštim uslovima i odlukama Izdavaoca.

U slučaju da je kupac naknadno, posle zatvaranja računa obavestio ovlašćeno lice koje obavlja transakciju na prodajnom mestu o članstvu u klubu, Izdavalac zadržava pravo da ne uključi benefit / pogodnost omogućenu članu kluba.

6.4 Kupac može iskoristiti benefit po skali Cash-Back iznosa I spisku proizvoda koji su važeći pri obavljanju kupovine.

 

7. BENEFITI / POGODNOSTI “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”

7.1. Registrovani kupac, član “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” može u skladu sa ovim Opštim uslovima i odlukama Izdavaoca ostvariti sledeće pogodnosti:

  • Popust na kupovinu u skladu sa statusom u klubu kupaca, ostvarenim Cash-Back iznosom, u skladu sa uslovima programa
  • Pogodnosti posebnih ponuda za članove kluba kupaca
  • Dobijanje informacija I novosti vezanih za BLUMAR BOX prodajnu mrežu, proizvode, akcije I manifestacije
  • Pogodnosti posebnih akcija zatvorene kupovine samo za članove kluba
  • Pogodnosti vezane za rasprodaje i sezonska sniženja
  • Ad-hoc akcije za članove kluba kupaca
  • Personalizovane ponude za članove kluba kupaca
  • Popust u iznosu od 25% na jedan izabrani artikal u mesecu rođendana registrovanog Kupca

7.2. U skladu sa ovim Opštim uslovima benefiti / pogodnosti se ne mogu kombinovati osim ako tako nije definisano posebnim Odlukama Izdavaoca

 

8. CASH – BACK USLOVI

8.1. Svaki registrovani kupac stiče status novog člana “BLUMAR BOX  L’Occitane Loyalty program”    koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u maloprodajnim objektima,  u periodu od godinu dana od dana aktivacije članstva u klubu , registruju.

Da bi izvršio registraciju kupovine Kupac  je dužan da pre plaćanja računa pokaže karticu. Cash-Back iznos se automatski dodeljuje na  Loyalty namenski račun pri registrovanju iznosa izvršenih kupovina i to bez obzira na vrstu, kategoriju i cenu proizvoda.

8.2. Cash-Back pogodnost

Prilikom obavljene kupovine, kupac ostvaruje pravo pristupa “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” u kom dobija sve gore navedene pogodnosti, uključujući definisani procenat Cash-Back iznosa, koji iznosi 5%.

8.3. Sticanjem određenog Cash-Back iznosa, kupac, korisnik ostvaruje pravo da koristi Cash-Back iznos za kupovinu svih artikala iz asortimana osim ako posebnom Odlukom izdavaoca nije druačije definisano.

Cash-Back iznos se može koristiti, kao popust u apsolutnom iznosu, pri kupovini svih artikala iz asortimana.

Iznos konačnog računa koji može biti umanjen apsolutnim Cash-Back iznosom ostvarenim registrovanim kupovinama u skaldu sa Opštim uslovima ne može biti viši od 50% ostvarene kupovine.

 

9. ROK VAŽENJA CASH-BACK IZNOSA

9.1. Dodeljeni Cash-Back iznos moguće je iskoristiti 24h nakon sticanja a u roku od 12 meseci ili 365 dana od dodeljivanja. Nakon isteka tog perioda, Cash-Back iznos se poništava a Kupac startuje sa novim registrovanjem računa.

9.2. Član kluba kupaca/Korisnik kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” ima mogućnost provere perioda validnosti i kategorije odobrenog popusta u maloprodajnim objektima L’Occitane BLUMAR BOX. Stanje registrovane kupovine I ostvarenog Cash-Back iznosa se nalazi i na odsečku ili slipu (dobijenim pri aktivaciji ili korišćenju kartice). Na potvrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju. Izdavalac zadržava parvo da omogući pristup ovim podacima I na drugi način (mail, mobilna aplikacija, web sajt).

9.3. Izdavalac će obavestiti Kupca 60 dana pre isteka roka za korišćenje dodeljenog Cash-Back iznosa na mail adresu registrovanu u podacima o korisniku ili na drugi način.

9.4. Izdavalac zadržava pravo da u toku trajanja akcija ili posebnih sniženja u maloprodajnim objektima vrši ograničenje tipa, vrste ili kategorije proizvoda na koju se dodela Cash-Back iznosa ne odnosi, što može biti uređeno posebno odlukom.

 

10. REKLAMACIJE

10.1. Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovima. Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca kao ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

10.2. U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka-potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 60 dana od kupovine robe.

10.3. Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije. U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu registrovanog Korisnika, broj kartice, kao i originalne potvrde o transakcijama – slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/usluga. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

10.4. Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

10.5. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:

– u slučaju gubitka,

– u slučaju uništenja kartice

– u slučaju zloupotrebe

 

11. ODGOVORNOST

11.1. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje kartice “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva karticu “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe. Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena.

11.2. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:

Ukoliko Korisnik nema na raspolaganju fizički prisutnu karticu “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” u trenutku transakcije kupovine I pokušaju korišćenja benefita “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program”

Ako elektronski aplikativni terminal ili internet veza na prodajnom mestu gde se obavlja transakcija ne radi adekvatno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije,

Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno;

Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslove.

Ukoliko prodajno mesto koje primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice, ne obavesti direktno I usmeno korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene ili sl. ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Kartice.

Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida usluge.

11.3. Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju Poklon kartice.

11.4. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca najkasnije u roku od 60 dana od nastalog slučaja, dostavi Lične podatke korišćene za identifikaciju u “BLUMAR BOX  L’Occitane Loyalty program”,  kopiju slipa/odsečka-potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o načinu plaćanja, broj kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.Korisnik je dužan da u izjavi objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od osam (8) radnih dana.

 

12. PROMENA OPŠTIH USLOVA

12.1. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih uslova, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti postojeći registrovani Cash-Back iznos ili ostale pogodnosti u skladu sa važećim Uslovima u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio izmene Opštih uslova.

12.2. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena.

12.3. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Izdavalac nije odgovoran Kupcima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada “BLUMAR BOX L’Occitane Loyalty program” ili ovih Uslova.